لیست قیمت نرم افزار ها

لیست قیمت لایسنس نرم افزار های پایش

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS
نرم افزار خدمات مشتریان CS
نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM

لایسنس 1 ساله

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

60,000,000 ریال

One Year

 • پشتیبانی :
  یک سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  4.000.000
ماژول ها
 • گزارشات آنالیزی10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 2 ساله

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

110,000,000 ریال

Two Years

 • پشتیبانی :
  دو سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  2 x 4.000.000
ماژول ها
 • گزارشات آنالیزی2 x 10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 3 ساله

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

160,000,000 ریال

Three Years

 • پشتیبانی :
  سه سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  3 x 4.000.000
ماژول ها
 • گزارشات آنالیزی3 x 10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس دائم

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

300,000,000 ریال

Unlimited

 • پشتیبانی :
  سال اول رایگان
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  10.000.000
ماژول ها
 • گزارشات آنالیزی30.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 6 ماهه

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

35,000,000 ریال

Six Months

 • پشتیبانی :
  شش ماه
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  4.000.000
ماژول ها
 • گزارشات آنالیزی10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس رایگان

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

Free

One Month

 • پشتیبانی :
  یک ماه
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  x
ماژول ها
 • گزارشات آنالیزیx
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 1 ساله

نرم افزار خدمات پس از فروش

60,000,000 ریال

One Year

 • پشتیبانی :
  یک سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  4.000.000
ماژول ها
 • مالی10.000.000
 • بهره وری10.000.000
 • گزارشات آنالیزی10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 2 ساله

نرم افزار خدمات پس از فروش

110,000,000 ریال

Two Years

 • پشتیبانی :
  دو سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  2 x 4.000.000
ماژول ها
 • مالی2 x 10.000.000
 • بهره وری2 x 10.000.000
 • گزارشات آنالیزی2 x 10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 3 ساله

نرم افزار خدمات پس از فروش

160,000,000 ریال

Three Years

 • پشتیبانی :
  سه سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  3 x 4.000.000
ماژول ها
 • مالی3 x 10.000.000
 • بهره وری3 x 10.000.000
 • گزارشات آنالیزی3 x 10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس دائم

نرم افزار خدمات پس از فروش

300,000,000 ریال

Unlimited

 • پشتیبانی :
  سال اول رایگان
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  10.000.000
ماژول ها
 • مالی30.000.000
 • بهره وری30.000.000
 • گزارشات آنالیزی30.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 6 ماهه

نرم افزار خدمات پس از فروش

35,000,000 ریال

Six Months

 • پشتیبانی :
  شش ماه
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  4.000.000
ماژول ها
 • مالی10.000.000
 • بهره وری10.000.000
 • گزارشات آنالیزی10.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس رایگان

نرم افزار خدمات پس از فروش

Free

One Month

 • پشتیبانی :
  یک ماه
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  x
ماژول ها
 • مالیx
 • بهره وریx
 • گزارشات آنالیزیx
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 1 ساله

نرم افزار ارتباط با مشتریان

40,000,000 ریال

One Year

 • پشتیبانی :
  یک سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  4.000.000
ماژول ها
 • مکاتبات اداری5.000.000
 • ارسال فکس5.000.000
 • ارسال میل5.000.000
 • ارسال اس,ام,اس5.000.000
 • طراحی نامه / لییل5.000.000
 • مالی5.000.000
 • گزارشات آنالیزی5.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 2 ساله

نرم افزار ارتباط با مشتریان

70,000,000 ریال

Two Years

 • پشتیبانی :
  دو سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  2 x 4.000.000
ماژول ها
 • مکاتبات اداری2 x 5.000.000
 • ارسال فکس2 x 5.000.000
 • ارسال میل2 x 5.000.000
 • ارسال اس,ام,اس2 x 5.000.000
 • طراحی نامه / لییل2 x 5.000.000
 • مالی2 x 5.000.000
 • گزارشات آنالیزی2 x 5.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 3 ساله

نرم افزار ارتباط با مشتریان

110,000,000 ریال

Three Years

 • پشتیبانی :
  سه سال
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  3 x 4.000.000
ماژول ها
 • مکاتبات اداری3 x 5.000.000
 • ارسال فکس3 x 5.000.000
 • ارسال میل3 x 5.000.000
 • ارسال اس,ام,اس3 x 5.000.000
 • طراحی نامه / لییل3 x 5.000.000
 • مالی3 x 5.000.000
 • گزارشات آنالیزی3 x 5.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس دائم

نرم افزار ارتباط با مشتریان

200,000,000 ریال

Unlimited

 • پشتیبانی :
  سال اول رایگان
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  8.000.000
ماژول ها
 • مکاتبات اداری20.000.000
 • ارسال فکس20.000.000
 • ارسال میل20.000.000
 • ارسال اس,ام,اس20.000.000
 • طراحی نامه / لییل20.000.000
 • مالی20.000.000
 • گزارشات آنالیزی20.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس 6 ماهه

نرم افزار ارتباط با مشتریان

35,000,000 ریال

Six Months

 • پشتیبانی :
  شش ماه
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  4.000.000
ماژول ها
 • مکاتبات اداری5.000.000
 • ارسال فکس5.000.000
 • ارسال میل5.000.000
 • ارسال اس,ام,اس5.000.000
 • طراحی نامه / لییل5.000.000
 • مالی5.000.000
 • گزارشات آنالیزی5.000.000
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس رایگان

نرم افزار ارتباط با مشتریان

Free

One Month

 • پشتیبانی :
  یک ماه
 • تعداد کاربر :
  4
 • کاربر اضافی :
  x
ماژول ها
 • مکاتبات اداریx
 • ارسال فکسx
 • ارسال میلx
 • ارسال اس,ام,اسx
 • طراحی نامه / لییلx
 • مالیx
 • گزارشات آنالیزیx
* کلیه قیمت ها به ریال می باشد

لایسنس دائم

بطور پیش فرض دارای یکسال پشتیبانی می باشد.بعد از سال اول ، با پرداخت هزینه پشتیبانی ،دریافت هوشمند آپدیت های برنامه و استفاده از سایر خدمات سایت امکان پذیر می باشد.فرمول محاسبه هزینه پشتیبانی در نوع لایسنس دائم به شرح ذیل می باشد:

x 25% (هزینه ماژول های برنامه + هزینه تعداد کاربر اضافی + هزینه نرم افزار پایه) = هزینه پشتیبانی برای یکسال
فرمول محاسبه هزینه پشتیبانی ، برای سرویس های پشتیبانی های پیوسته (قبل از تاریخ انقضاء مدت زمان پشتیبانی) نرم افزار می باشد.در صورتیکه بعد از تاریخ انقضاء مدت زمان پشتیبانی اقدام به خرید خدمات پشتیبانی صورت گیرد به ازای هر سال از تاریخ اعتبار خدمات پشتیبانی مبلغ %30 هزینه پشتیبانی یکسال ، به هزینه پشتیبانی اضافه خواهد شد.

لایسنس های مدت دار

در مدت زمان اعتبار لایسنس دارای کلیه خدمات پشتیبانی شامل دریافت هوشمند آپدیت های برنامه و استفاده از خدمات آنلاین سایت می باشد و نیاز به پرداخت هزینه جداگانه پشتیبانی نمی باشد. بدیهی است در نوع لایسنس های مدت دار پس از اتمام مدت اعتبار لایسنس ، برای استفاده از نرم افزار لایسنس جدید مورد نیاز می باشد.

بانک اطلاعات برنامه

بانک اطلاعات برنامه در انواع مختلف لایسنس متعلق به خریدار بوده و در نوع لایسنس های مدت دار ،پس از خاتمه مدت اعتبار لایسنس و هنگام خرید لایسنس جدید (از هر نوع) ، قابلیت انتخاب استفاده از بانک اطلاعات قبلی برنامه و یا ایجاد بانک اطلاعات جدید و حذف بانک اطلاعات قبلی ، توسط خریدار امکان پذیر می باشد.

خرید کاربر بیشتر و ماژول های دیگر برنامه پس از خریداری و صدور لایسنس

در صورت نیاز خریدار به تعداد کاربر بیشتر و یا ماژول های جدید برنامه ، موارد فوق الذکر در نوع لایسنس های مدت دار (2 ساله و 3 ساله) و نوع لایسنس دائم با پرداخت هزینه های درج شده در لیست قیمت نرم افزار (قیمت ها به روز می باشد) در هر زمان از طریق خدمات آنلاین سایت امکان پذیر می باشد. بدیهی است همزمان با پرداخت هزینه ، لایسنس جدید با کلیه اطلاعات لایسنس قبل از تغییر و آیتم های جدید اضافه شده صادر و به خریدار ارائه و لایسنس قبلی از اعتبار ساقط خواهد شد. در حال حاضر تغییرات آپشن های لایسنس بعد از خرید و در مدت زمان اعتبار لایسنس ،در نوع لایسنس های ذکر شده،فقط در موارد افزایش تعداد کاربر و ماژول های جدید برنامه امکان پذیر می باشد.

نمایش دمو نرم افزار

با نحوه نصب و راه اندازی ، نوع طراحی ، قابلیت ها و امکانات نرم افزار های پایش در بخش های مختلف برنامه آشنا شوید

نمایش دمو نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار

لیست قیمت نرم افزار های پایش در انواع مختلف لایسنس بهمراه هزینه خرید کاربر اضافی و ماژول های برنامه را ببینید

لیست قیت نرم افزار

شروع با لایسنس رایگان

نرم افزار های پایش را بصورت آزمایشی با لایسنس رایگان در شبکه کامپیوتری خود بصورت واقعی تجربه کنید

شروع با لایسنس رایگان

خرید لایسنس نرم افزار

خرید نرم افزار های پایش با نوع لایسنس مورد نیاز بصورت آنلاین ، دانلود نرم افزار و لایسنس برنامه از هر نقطه دنیا را با تکنولوژی پایش تجربه کنید

خرید لایسنس نرم افزار